Nieuwsbrief 161 maart 2018

 NIEUWSBRIEF 161 maart 2018

 

Terugblik

* Op woensdag 7 februari hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Met 26 leden aanwezig vond het bestuur de opkomst wat aan de magere kant. Dat is jammer want dat geeft toch een stukje betrokkenheid van de leden aan. Er hebben zich geen leden gemeld voor de openstaande vacature in het bestuur, toch wordt daar nogmaals dringend op aangedrongen. Desondanks was het een zinvolle avond, het verslag hiervan is onlangs naar alle leden toegestuurd. Op de oproep om zich aan te melden om een werkgroepje te formeren voor het digitaliseren van DVD's etc. is tot nog toe gee reactie gekomen. Rond de klok van 22.15 uur sloot onze voorzitter de vergadering af.

 

het bestuur

Het bestuur

 

pierenbakje

Ton met een "pierenbakje"

 

Programma

* Op woensdag 7 maart staat de lezing "sagen en legenden" op de activiteiten kalender. Deze zal worden verzorgd door Rien Kersten    uit Erp. De lezing gaat over de vele natuurverschijnselen die ons ook in onze tijd nog voor vraagtekens stellen. In hetverdere verleden waren ze aanleiding voor uiteenlopende verhalen, allemaal pogingen om die gebeurtenissen te verklaren of ze in ieder geval een plaats te geven.     Diverse planten en dieren hebben bijzondere namen. Die zijn dikwijls ontstaan omdat ze in de ogen van mensen vreemd en angstaanjagend uitzagen. Al die natuurverschijnselen en die bijzonder ogende planten en dieren zijn de kern van uiteenlopende sagen en legenden. Elementen uit geloof en bijgeloof omgeven die verhalen. Deverhalen worden verteld aan de hand van een rijk geïllustreerde PowerPoint presentatie.

 

sagen en legenden

Sagen en legenden

 

* Op woensdag 11 april staat er een buurtavond op het jaarprogramma. De invulling hiervan zal in de volgende nieuwsbrief worden vermeld.

 

Mededelingen en schenkingen

* Onder het motto "gluren bij de buren" krijgen we op zaterdag 17 maart de HKK De Elf Rotten uit Heesch op bezoek in ons heemhuis. Voor die middag wordt een leuk programma in elkaar gezet.

* Het project "Tonnie en Kee" staat ook weer op de agenda en wel op 11, 12 en 18 april. Wim zal een schema opzetten voor de vrijwilligers die zich hebben opgegeven om hier aan mee te willen werken.

* Ook is aan ons de medewerking gevraagd om de AAP-dag op 20 maart in de Laarstede mede in te willen vullen. Behalve het tonen van een PowerPoint presentatie zullen er ook diverse oude gebruiksvoorwerpen ten toon gesteld worden.

* Zoals u in het verslag van de jaarvergadering heeft kunnen lezen gaat de voorjaarstentoonstelling op 27 mei helaas niet door dit i.v.m. gebrek aan leden die zich hiervoor in willen zetten. We proberen om daarvoor in de plaats een lezing medio mei in te vulle.

* Onlangs hebben we een nieuw lid mogen begroeten en wel Carla Vorstenbosch.Wij wensen Carla een hele fijne tijd toe en hopen dat zij een vruchtbare bijdrage kan leveren aan onze heemkunde.

* Van de heer Van Asseldonk uit Mariaheide en Adriaan van de Laar uit Oss hebben we de afgelopen maand diverse, vooral oude, bidprentjes mogen ontvangen. Allen hartelijk dank hiervoor.

* Verder wordt er vanuit de werkgroepen een dringende oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden om mee te willen werken bij de knipselwerkgroep op de maandagavond en bij het inscannen van de bidprentjes, wat ook van huis uit kan.

 

Rien van de Graaf, 1 maart 2018

 

We hebben 170 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.