Nieuwsbrief 193 juni 2021

 

NIEUWSBRIEF Nr. 193 juni 2021

 

Beste leden,

Alweer een maand verstreken, ik schrijf dit op kermis-dinsdag!! Eigenlijk moeten we blij zijn dat het geen kermis mocht zijn want met dit weer was het voor niemand een goeie geweest! Wat jammer voor Jan en Keta Timmers die anders lekker op hun balkon van hun nieuwe appartement hadden kunnen genieten van het feestgedruis. Hopelijk kan het volgend jaar weer gewoon. Wat een jaar hè!

Van het bestuur

Jawel, we hebben op 19 mei weer “live” vergaderd!
En dat was een verademing, gezellig op voldoende afstand van elkaar, dat wel maar gelukkig konden we elkaar weer echt aankijken en het werd ook nog gezellig, dat snap je wel! Er moest flink bijgekletst worden.

Het jaarprogramma kunnen we wellicht na de zomer opstarten vanaf september.
Zowel Rien Kersten als Adriaan Sanders hebben de lezing naar later in het seizoen willen verzetten zodat we toch wat lezingen gaan houden. Ter zijner tijd laten we weten hoe een en ander gaat verlopen. (Op wo. 6 okt. Rien Kersten en op wo. 3 nov. Adriaan Sanders, noteer maar alvast!)

We hebben in de kast (Maria en ik zijn een beetje in het magazijn aan het rondstruinen) oude cassettebandjes gevonden van verschillende opnames van interviews die Harrie van Grinsven heeft afgenomen met Nistelrodenaren. Ze zijn in de jaren 80 opgenomen. Op dit moment worden ze door onze computerdeskundige Jack Geurts gedigitaliseerd. Ik heb er al een beluisterd, een gesprek met Bertus de Wit en Bertus van Delst. Mooi hoor…..

We willen iedereen hiervan mee laten genieten op een nader te bepalen buurtavond. Ze zijn van grote waarde natuurlijk, alleen al omdat het in ons eigen dialect wordt gesproken.

Op 27 mei hebben Ton van den Broek, Peter en Lambert van den Bogaart, de mannen met de groene vingers, het terrein onder handen genomen, voorwaar geen kleinigheid! Een kersenflap bij de koffie is dan geen overbodige luxe en we zijn erg blij dat ze steeds zo voortvarend te werk gaan. Misschien zijn er nog meer mannen (of vrouwen) die hun handen eens uit de mouwen willen steken om hen te assisteren.

Binnenkort willen we ook het Heemhuis zelf weer eens ontdoen van de nodige stofnesten en spinnenwebben. Hierbij vraag ik nog wat helpende handjes! Mocht je zin en tijd hebben om te helpen laat het me dan weten!!!!

Boekenactie

De boekenactie loopt nog steeds. Er liggen nog boeken die verkocht kunnen worden. Mocht je boeken willen kopen dan kan dat nog steeds (op afspraak) voor onze uiterst lage prijs.

Verdrietig nieuws…

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat de vrouw van ons aller Harrie van Grinsven is overleden.

Wilna, een dappere doorzetter, die uiteindelijk toch de strijd heeft moeten verliezen.

We hopen dat de mooie herinneringen die gemaakt zijn het zullen winnen van het grote verdriet waarmee Harrie, de kinderen en kleinkinderen nu te kampen hebben. We kunnen niets anders dan hen veel sterkte wensen.

Van de Aezel-werkgroep:

Op dit moment is de getekende kadasterkaart met de beginsituatie uit 1832 van Nistelrode/Vorstenbosch helemaal digitaal overgetekend. Dit wil zeggen dat er voor de dorpen Nistelrode en Vorstenbosch zo'n vijfenvijftighonderd percelen, maar ook gebouwen, wegen en wateren compleet getekend zijn. Daarnaast zijn alle OAT's (beschrijvingen van eigendom) ook digitaal overgenomen in spreadsheets en uitvoerig (digitaal) gecontroleerd op fouten. Met speciale software zijn deze OAT's nu gekoppeld aan de getekende kadasterkaarten. Zodoende kun je nu door een perceel op de kaart aan te klikken meteen zien wie destijds de eigenaar en beroep was, hoe groot en welk sectienummer en OAT-origineel scan het was.

We zijn nu, samen met Heesch, in overleg om met de specialisten van Aezel het geheel op internet te publiceren. Dus chapeau voor de heren van de werkgroep: Henk Konings, Gijs van der Wielen en Henk Geurts. Maar ook de ondersteuning van Peter van de Wetering, Jack Geurts en Huub van Herpen (De Elf Rotten - Heesch) was zeer waardevol.

Als het geheel eenmaal op internet staat, dan kunnen er per perceel allerlei extra gegevens toegevoegd worden zoals bidprentjes, foto's, documenten en verhalen. In de tussentijd gaan we verder met het vervolg op de situatie na 1832. Daarvoor worden er op dit moment heel veel originele scans, zoals PKL's en hulpkaarten, van het kadaster gedownload. Deze PKL's moeten ook worden overgetypt in spreadsheets en de hulpkaarten moeten worden overgetekend in een tijdlijn. Ook willen we verhalen verzamelen over voormalige bewoners en eigenaren om die te kunnen toevoegen. Kortom, het plan is om tot een zo uitgebreid mogelijke bewoningsgeschiedenis te komen. Hiervoor hebben zich voor onze werkgroep al enkele personen aangemeld.

Als we de coronaperikelen eenmaal achter ons hebben, dan willen we op een middag, morgen of avond met deze werkgroep samenkomen. Let wel, computerkennis is hiervoor niet echt noodzakelijk; er liggen naast het computerwerk ook diverse andere taken voor onderzoek. Denk daarbij aan interviews, of het zoeken van bidprentjes, foto's, documenten, doopregisters, enz.

Een mooi voorbeeld is te zien op de site van Vorstenbosch: https://www.vorstenbosch-info.nl/oude-woonplekken

 
 Van de beeldbanken werkgroep:

Peter gaat samen met Rien en Maria een opschoningsactie starten voor wat betreft het gebruik van de velden Rubriek en Sub-rubriek in de fotobeeldbank.

Bovendien wil Peter onze beeldbanken zoals foto;s, bidprentjes, boeken via verwijzingen meer aan elkaar koppelen. Er zijn veel foto’s die een link hebben met bijv. een bidprentje of een boek in de bibliotheek. Maar daarover later meer.

Van toen: Uit de HaalOver Jaargang 3, 1957-012

Ook deze keer wil ik jullie graag een stukje uit een oude Haal Over voorschotelen. Ik vond het wel een geestig stukje, geschreven door ene “Flujas”…. Wie zou dat geweest kunnen zijn? Ik ben er niet achter kunnen komen, misschien weet een van de lezers wel wie het geweest moet/kan zijn……

De begrafenisstoet van onze barbier.

 

’t Was een hele statiestoet toen de barbier van ’t durp begraven werd. Een heel truupke van mensen schravelde vuutje vur vuutje achter de kist. ’t Waren allemaal klanten van den barbier en ze waren politiek van geloof en stand ongesorteerd.

Tinus, een van de naaste buren van den barbier, kon tot z’n spijt de laatste eer voor de overledene niet meemaken omdat hij net op dat moment om bijzondere redenen niet gemist kon worden wegens een belangrijke gebeurtenis op stal.

Toen de begrafenisstoet langs z’n deur kwam stond Tinus door ’t gat van de staldeuren te kijken. Voorop werd de kist gedragen door zes vast aangestelde lijkendragers die gewoonlijk liepen te foeteren dat de kist met inhoud zo zwaar was. Maar nu viel ’t gewicht nogal mee want de barbier was wel lang doch zo licht als de schuim van z’ne scheerzeep.

Tinus stak z’ne kop wat verder door het deurgat om maar goed te kunnen zien wie er zoal mee in de stoet liep en liet ze stuk voor stuk de revue passeren:

1. De lijkenbidder, de man met de pet onder de arm, die ondanks z’n vak nog altijd voor een dubbeltje geschoren werd.

2. Ene meneer met ’n hoge hoed op, die het zich permitteren kon ’s morgens tot kwart over tien in hinderlaag te liggen achter z’n morgenziekte.

3. ’t Raadslid, die er op ’t oog niet erg snugger uitzag, maar hij kon er niks aan doen dat hij edelachtbare geworden was.

4. Ene opgejaagde zakenman, die wel meende dat hij zelf leefde maar door z’n zaak geleefd werd.

5. Ene landbouwer, die zóó devoot meebad dat hij er geen erg in had dat de tabakssap over z’n vestje dreef.

6. Onder ene halve hoge zije hoed, waarop de gruunachtige schaduw van minstens vijftig jaar zat, een stralend A.O.W.-gezicht van “nooit niks betaald        en tóch gekregen”.

7. De slachter, die de overjas inderhaast over zijn slachtersboks had aangeschoten en die zijn eigen leverworst niet lustte.

8. Ene aannemer met hoogtevrees op een ladder maar nooit duizelig werd als hij lange ladders van cijfers op de rekening optelde.

9. De schilder, die vroeger verver was en die politieke meningsverschillen in de barbierskamer weg plamuurde.

10. De mensendokter, die altijd “hé hé” zeej als hij binnenkwam en zich doodgelukkig op ene stoel liet neervallen omdat onze barbier geen telefoon              had.

11. De kolenboer, die net als ene rouwbrief zwarte rendjes had en sinds een jaar of twee ook naar olie stonk.

12. De smid, die traditioneel om de tien woorden vloekte omdat hij zich in de smejerij om de haverklap op de duim sloeg.

13. De chauffeur, die in de derde versnelling meebad en die op snipperdag de cafékes afliep en dan zeven-op-een dronk.

14. Ene die meende dat hij bij de betere stand behoorde en daarom niks tegen de ander zei, de grote onbekende, ’t wiskundig raadsel van de                      tegenwoordige samenleving.

15. De naaste buurman van de overledene, die er ook niks aan kon doen dat hij om de veertien daag z’n hoar moest laten snijden omdat ze op te vette        bojum stonden.

16. Ene sigarenwinkelier, altijd op z’n demi-Zondags, die de barbier alleen maar kon lije omdat hij geen sigaren verkocht.

17. Ene wélingezetene, die aan z’n voorganger vroeg of hij ene stuiver kon wisselen want hij had ginne losse cent als hij straks in de kerk langs de              offerschaal moes defileren.

18. De verzekeringsagent, die al veertig joar lang de premie van de brandpolis bij de barbier had gebeurd zonder dat hij ooit afbrandde.

19. Ene van de stamtafel, die vertelde dat hij de wierook in de kerk niet verdragen kon (wél de sigarendamp in de kroeg) en zich daarmee ongevraagd          verontschuldigde om twintig meter voor de kerk uit de stoet te gaan.

20. Ene caféhouder, die (nog bedwarm) zichzelf liep te zoeken omdat hij nu voor dag en dauw (kwart voor negen) al op straat moest lopen.

21. Nog ene buurman van de overledene, die vroeg aan den bakker, die vlak achter hem liep, hoe laat het was.

22. Den Bakker, die z’ne kop zo wijd mogelijk in de kraag had getrokken, zei dat hij geen horloge had in z’n tes maar wel ene bloedzweer in z’ne nek.

23. De klokkenmaker hoorde dit, stroopte z’ne mouw heel deftig op, keek naar zijn polshorloge en zag dat z’n horloge al vanaf vier uur stil stond.

24. Ene beroepsbegrafenismeeloper, die probeerde altijd achter de kist moppen te vertellen maar het nu niet durfde omdat de wethouder neven hem            liep. Daarom rafelde hij het hele leven van de barbier uiteen en wist alles te vertellen van de familie van de overledene.

25. Tenslotte drie mennekes van ’t gesticht, die elk minstens toen joar ouwer waren dan den doojen-in leven en die met elkaar afspraken straks na de          begrafenis een drupke te gaan drinken op heur eigen succes.

Dit waren dan allemaal klanten zoals ze bijeengekomen waren en bijeengezeten hadden bij den barbier, ongesorteerd. Daar werd dan onzen barbier weggedragen, onze weer- en voetbalprofeet, onze oorlogsvoorspeller, onze moppenafperser, die niet alleen veertig joar lang ’t onderscheid in onzen baard en ons hoar maar ook ons humeur heeft bestudeerd. Die dagelijks de mensen niet alleen bij de neus pakte maar ook van dichtbij in de ogen keek.

Hijzelf heeft al heel wat van z’n klanten mee begraven, bij op twee gans uiteenlopende tijdstippen uit – en weer in de jas geholpen, eens toen ze nog te klein waren om bij de kapstok te kunnen en later (dezelfde) toen ze te stijf waren om ’t zelf te doen.

En nu wordt hij weggedragen en z’n klanten lopen er achteraan. De koster heeft onder de klokkentoren de luitouwen in beweging gezet. Nou is ’t de leste keer dat de barbier in de kerk kumt.

Tinus stond nog steeds met z’ne kop door de staldeuren en overdacht dit alles van den dooje barbier. Maar hij dacht ook aan z’n hoar en zijne wekelijke baard. Er zal toch weer ene nieuwe barbier moeten komen, denkt Tinus.

Hierover de volgende keer.

Flujas.
( En die volgende keer komt er écht!!)

En tenslotte....

Hoop ik dat juni mooier weer in petto heeft want binnen zitten wordt nu wel héél letterlijk!

 

HET BESTUUR VAN HKK NISTELVORST WENST JULLIE ALLE EEN MOOIE MAAND JUNI!!!

 

                                                                       Liesbeth Vlind
                                                                  1 juni 2021

 

  


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.