Nieuwsbrief 152 april 2017

 

 

NIEUWSBRIEF  152 april 2017

 

Terugblik:

 

* Op woensdag 8 februari hebben we onze tweede buurtavond gehad welke ingevuld werd door Broer van Gestel. Ruim 40 mensen waaronder vele familieleden van Broer genoten van zijn verhalen en anekdotes.    Voor de pauze ging Broer een beetje snel door de foto's heen maar dat werd na de pauze ruim gecompenseerd door zijn korte maar zeer gevatte anekdotes die hij nog in petto had. Ook Henk Geurts, Hans van de Wielen en Rien van de Graaf hebben weer de nodige tijd hierin gestoken om de juiste foto's bij de juiste verhalen te krijgen. Broer bedankt en tot de volgende keer.

 

                                  

          

    

Broer aan het woord 

familie Van Gestel

 

Programma

 

Op woensdag 5 april staat er wederom een buurtavond op de activiteiten kalender. Deze willen we in gaan vullen door o.a. filmpjes te vertonen uit de oude doos. Door Jack Geurts zijn een viertal videobanden van de pronkzittingen uit de beginjaren negentig gedigitaliseerd. Hieruit willen we enkele leuke stukken uit halen en laten zien zoals bijvoorbeeld de Elzenpropkes, Ton en Truus of Fred Post. Uiteraard het een en ander onder voorbehoud.

 

                                       

   De Muziekkapel

 

* Op woensdag3 mei is de beurt aan Hans van de Broek die dan een lezing komt geven over "krankzinnigheid door de eeuwen heen" Zet ook deze datum alvast in je agenda.

 

Schilderij door Hieronymus Bosch uit circa 1500

 

Mededelingen en schenkingen

* Nog steeds hebben een aantal leden niet hun contributie betaald. Daarom hierbij nogmaals een verzoek om de contributie 2017 (€20,- resp €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekening nummer NL92RABO015.52.10.718

* Het Brabants Heem heeft de uitnodiging en het voorlopige programma van de 69e Heemdagen toegestuurd. Deze zijn op 3 en 4 augustus in Cranendonck. Leden die hier meer over willen weten of hier aan deel willen nemen kunnen terecht bij onze secretaris. Aanmeldingen moeten uiterlijk 31 mei 2017 binnen zijn.

* Van Ton Vorstenbosch kregen we het goede bericht dat de gemeente de fietsroute door Nistelrode langs het kapelletje en het monumentje bij het gildeterrein heeft laten lopen. Hierdoor  kunnen meer mensen, ook van buiten het dorp, genieten van een rustpuntje en van wat hier de laatste jaren gerealiseerd is.

* In de nieuwsbrief van het BHIC van maart, die ik op 24 maart ter info naar jullie heb gestuurd, heeft ons bestuurslid Henk Geurts een leuk verhaal geschreven over de Witte Molen in Heesch. Onder de titel "onze meule moalt nie mer" staat de geschiedenis van deze molen beschreven en is voorzien van enkele oude foto's. Een verhaal dat de moeite waard is om te lezen. Klik hier om op het BHIC het verhaal te lezen.

* Ons Lid Harrie van Grinsven heeft onlangs een oproep gedaan in de MooiBernheze krant voor fotomateriaal van (het interieur van) diepvrieskluizen, de huisslachting en huisslachters, het postkantoor, postbestellers en posterijen, winkel interieurs, huis- en tandartsen, vroedvrouwen en maatschappelijk werk uit de periode 1900 tot heden. Dus als er nog mensen zijn die Harrie hier blij mee kunnen maken, neem dan contact met hem op.

* Hierbij wil ik nog een keer de aandacht geven aan onze nieuwe website Onder het hoofdstuk "Presentaties" vindt men o.a. leuke Powerpoint presentaties van de buurtavonden of tentoonstellingen. Foto's, meer informatie en verhalen worden binnenkort in de diverse rubrieken toegevoegd.

* Ook afgelopen maand zijn er diverse spullen aan de HKK aangeboden. Van Martien van Lith vele foto's, landkaarten en insignes van het voormalig Nederlands Indïe. Van Harrie van Uden enkele jaargangen van het jeugdblad Taptoe. Van Adriaan van Geffen statuten van de paardenverzekering. Van Jo van de Akker een aantal bidprentjes en van Harrie van Uden twee stuks weegschalen.

 

 Vroege geschiedenis van Nistelrode

 Uit: Geschiedenis van Nistelrode door A. van Duren.

 

Reeds eeuwen voor onze Christelijke jaartelling bevonden zich in het zuidoostelijke gedeelte van het tegenwoordige Nistelrode menschelijke wezens. Dit wordt ons duidelijk bewezen door de opgravingen, die eenige jaren geleden tuschen het gehucht Slabroek gemeente Uden, aan de grens van Nistelrode, langs de gehuchten Bus, Mortel en Loo hebben plaatsgehad.

Zeer zeker zijn in de heide tegenover de Bus en Mortel nog wel overblijfselen uit den oertijd te vinden. In die omtrek hebben ongetwijfeld de eerste bewoners dezer streken hunne tenten opgeslagen. Lo of Loo duidt op bosch, moeras, waterpoelen en kreupelhout enz. Daar ter plaatse heeft eene volksnederzetting plaatsgehad, de zogenaamde Kelten. Na in de vroegste tijden hunne naburen door herhaalde uitvallen verontrust te hebben, werden eindelijk zelve uit hunne woonplaatsen verdreven door de Teutonen, die zich van het noordelijke deel van Gallïe meester maakten. 200 a 300 jaren voor Christus en van dien tijd af aan zullen deze volksstammen in deze omgeving gebleven zijn.

Deze heidensche volken waren gehuld in dierenhuiden en de kinderen liepen veeltijds naakt. De bezigheid der mannen bestand hoofdzakelijk uit jagen en vischen. Groot en klein wild zal er wel in overvloed geweest zijn, hunne voeding bestond hoofdzakelijk uit wilde vruchten, vleesch en visch.

Hunne woning bestond deels in de grond gegraven kuilen en het bovengedeelte koepelvormig samengesteld uit palen, doorvlochten met rijs- of teenhout en vervolgens met leem besmeerd. Eene lage opening gaf hun toegang tot hun verblijf, dat hun slechts diende bij ongunstig weer en tot nachtverblijf. Bij gunstige weersgesteldheid verbleven zij buiten in de vrije natuur. Deze volken hadden het bewustzijn dat er een opperwezen bestond dat hun beheerschte.

Een zekere schrijver zegt: "De mensch is van nature godsdienstig". Die volken aanbaden Zon, Maan en sterren, verschillende dieren, ja zelfs planten en boom bewezen zij goddelijke eer.

(wordt vervolgd)

 

Rien van de Graaf, 1 april 2017

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.