Nieuwsbrief 153 mei 2017

 NIEUWSBRIEF 153 mei 2017

 

 Terugblik:

 

* Op woensdag 5 april hebben we voor het eerst filmpjes vertoond van oude videobanden van de pronkzittingen uit 1989 en 1990. Ruim dertig personen,waaronder diverse niet leden, hebben genoten van deze avond. De herinneringen uit die tijd kwamen weer naar boven met bijvoorbeeld Fred Post en de Elzenpröpkes. We hebben nog diverse banden liggen en willen dan ook zeker hier volgend jaar weer een avond aan besteden. De leden die zich hiervoor ingezet hebben om dit mogelijk te maken bedankt.

 

prokzittingen

   genieten van oude pronkzittingen

 

* In april hebben we weer vier klassen in ons heemhuis mogen ontvangen in het kader van het project "Tonnie en Kee". Het is steeds weer mooi om te horen en te zien hoe de kinderen van groep reageren op gebruiken en de gebruiksvoorwerpen uit vroegere jaren. Langs deze weg willen we alle leden maar ook niet leden, die hier hun medewerking aan verleend hebben, hartelijk bedanken.

 

                         

De inmaak

 

De boerderij

 

 Programma

 

* Op woensdag 3 mei staat de lezing "krankzinnigheid door de eeuwen heen" op het programma.

 

Deze zal verzorgd worden door de Deurnese dokter Hans van den Broek.Deze lezing leidt tot zeer interessante inkijkjes in het verleden. De manier waarop de "gewone"man tegen een zich anders gedragende medeburger aankeek werd bepaald door zijn wereldbeeld. Aanvankelijk overheerste het idee dat wie gedrag vertoonde dat anders was dan gebruikelijk dit te danken had aan een ingrijpen door de Goden. De gestoorde kon er dus ook niets aan doen. Met andere woorden hij was niet schuldig aan zijn gedrag. We kennen Hans ook nog van de lezingen "koorts en honger"en "vroedvrouw, vlekjes en vondelingen" welke hij bij ons heeft gepresenteerd.

 

Hans van den Broek

 

Mededelingen

* Zet woensdag 7 juni ook alvast in je agenda want dan hebben we als voorproefje op de heemreis naar Den Bosch een lezing over Jeroen Bosch welke door Ben Hartman wordt gegeven. Een heel actueel onderwerp na het Jeroen Bosch jaar. Voor de heemreis naar Den Bosch op zaterdag 24 juni hebben we de heer Gerrit Laurenssen benaderd. Gerrit is bekend in Den Bosch en zal voor ons de dag geheel invullen wat voor velen een nieuwe kijk op Den Bosch zal geven. In de nieuwsbrief van juni volgt het dagprogramma van de heemreis en zal er uitgebreider op worden teruggekomen.

 

Jeroen Bosch

 

 * Onlangs hebben we twee nieuwe leden mogen begroeten. Willemien van Tilburg en Peter van de Wetering. Wij wensen deze mensen een hele fijne tijd toe enhopen dat zij een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan onze heemkunde.

 * De nieuwsbrief van juni zal een paar weken later uitkomen. De reden hiervan is dat ondergetekende een viertal weken gaat wandelen, op weg naar Rome !!

 

Uit: De Geschiedenis van Nistelrode door A. Van Duren.

(vervolg)

Ze brachten dank en zonden offers naar hunne goden. Dan eens op de vlakke heide, andermaal midden in de bosschen onder de schaduw van een eeuwen ouden Eik die ze als bijzonder heilig beschouwden. Het was vooral de Eikenboom die bij voorkeur geëerbiedigd en in eere gehouden werd. Zo lezen we o.a. in de Bijbelse geschiedenis dat Debora, de voedster van Rebecca, hare laatste rustplaats kreeg onder het loof van den Eik. Zo gewaagd Ezechiël ervan dat de vereering en aanbidding der afgoden onder de Eiken plaats hadden.  Onder den Eik werden de gewichtigste zaken behandeld. Zelfs het ruischen zijner bladeren werd als een heilig voor teeken beschouwd bij de heidense volken.
Volgens de legende zou de Heilige Bonifatius in zijnen vromen ijver in Oost-Friesland boomen hebben geveld die aan den god Thor waren toegewijd.
In deze gewesten, Oost-Brabant leefde het volk nog steeds in volslagen afgoderij toen in het Zuiden van ons land reeds eeuwen de blijde boodschap des Evangelies den heiden gebracht was en een Christelijke beschaving. Na een langen tijd van het afschuwelijkst heidendom dat nog altijd onder de volken in deze streken heerschte gelukte het de geloofsverkondiger, den H. Lambertus bisschop van Maastricht, die vanuit de Kempen en Peelland deze streken was afgezakt en hier de omgeving doorkruiste om het H. Evangelie te prediken aan deze onbeschaafde en barbaarsche heidenvolken. De grooten Apostel der Friezen, de H. Willibrord, bood hem een behulpzame hand om de afgoderij uit te roeien. Deze twee Benedictijner bisschoppen bezochten meermalen volgens de geschiedenis deze plaatsen. Zo meldt men dat de H. Willibrordus in het jaar 712 den H. Vastentijd doorbracht te Oss op St. Wilpert (?) waar het zijn oorsprong heeft en daar alreeds een pastoor werkzaam was. Waarschijnlijk was deze priester, Docha (?) genaamd, aldaar den eersten Herder. Ook vertoefden de H.H. Bisschoppen Willibrord en Lambertus te samen op een kasteel of Burgcht te Litte, Lith aan de Maas. Zeer zeker om na de vermoeide arbeid wat te verpozen en tevens te beraadslagen over hunne heilige zending onder deze woeste volken. ’t Is zeer waarschijnlijk dat er in deze omgeving, hier of elders een Missionaris onder leiding der HH. Bisschoppen, de pas bekeerde heidenen tot standvastigheid in het H. Geloof aanmaande en hun steeds meer en meer in den Christelijken godsdienst onderwees. Waarschijnlijk stond er reeds een schamel bedehuis in de omgeving van de Bus, Mortel of Loo om er de pas ontluikende Christen gemeente te ontvangen en hun de HH. Sacramenten toe te dienen en het H. Misoffer op te dragen. En tevens werden die onbeschaafde volken de handenarbeid aangeleerd, boschen werden gerooid, waterpoelen gedempt en woeste gronden herschapen in vruchtbaar akkerland en ook de veeteeld zal weldra een aanvang hebben genomen.
(wordt vervolgd)


Rien van de Graaf, 1 mei 2017

 

 

 

 

 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.