Nieuwsbrief 160 februari 2018

 

 

NIEUWSBRIEF 160 februari 2018

 

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil het bestuur u allen een goed en een gezond mogelijk 2018 wensen met veel, inspiratie, plezier en een zinvol heemkunde jaar.

Terugblik:

* Op woensdag 13 december heeft weer onze jaarlijkse kerstviering plaatsgevonden. In een mooie, aangeklede heemkamer hebben ruim 40 leden genoten van de Brabantse koffietafel, de glühwein en niet te vergeten het kerstverhaal voorgedragen door Liesbeth. Ria van Zeeland en Liesbeth hadden voor het tweede jaar op rij de taak op zich genomen om deze avond te organiseren.

 

        De voorbereiding                

                                                               De voorbereiding                                                     

 

Het kerstverhaal

Het kerstverhaal

 

 De koffietafel

 

De koffietafel
Gezellig buurten

Gezellig buurten

                                                                                                     

 

Na een uitgebreide koffietafel en het kerstverhaal kregen we nog hilarische oude advertenties op de beamer te zien die vandaag de dag zeker niet meer kunnen. Daarna was er de ruimte om gezellig met elkaar te buurten in de sfeervolle aangeklede heemkamer onder het genot van een drankje en knabbeltje. Het bestuur wil alle leden die zich hebben ingezet om hier een geslaagde avond van te maken hartelijk danken.

* De eerste lezing van 2018 werd op woensdag 10 januari verzorgd door Jan Timmers uit Gemert. Een zeer interessante lezing over historische boerderijen en hun geschiedenis. Ruim 60 mensen, waarvan 30 niet leden, luisterden geboeid naar het verhaal van Jan.

 

               Jan Timmers                            

                                                                                       Jan Timmers                                                           

 

 

Een luisterend publiek

 

                           Een luisterend publiek                      

 

 

Programma:

* Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 februari 2018, aanvang 20.00 uur in ons heemhuis. Komt allen in grote getale !!

 

Agenda

  1. Opening door de voorzitter

  2. Notulen vorige jaarvergadering (08-02-2017)

  3. Secretarieel verslag over 2017

  4. Financieel verslag, begroting en balans

  5. Verslag Kascontrolecommissie en kandidaatstelling kascontrole

  6. Bestuursverkiezing (vacant). Kandidaten kunnen zich een uur voor de vergadering melden.

Pauze

  7. Werkgroepen:        Kadaster (Aezel) door Henk

                                 Website / beeldbanken en automatisering door Henk/Jack

                                 Foto verzameling door Rien

                                 Bidprentjes door Lambert

                                 Knipsels door Johanna

                                 Dialect (optie) door Liesbeth

                                 VHS-video digitalisatie groep (oproep)

  8. Mededelingen over zaken betreffende het jaarprogramma 2018

  9. Rondvraag

  10. Sluiting vergadering

 

Vanaf 19.30 uur zullen alle stukken ter inzage liggen.

 

* Op woensdag 7 maart staat de lezing "sagen en legenden" op de activiteiten kalender. Deze zal verzorgd worden door Rien Kersten uit Erp. Meer hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

Mededelingen en schenkingen:

* Op woensdag 7  februari om 19.00 uur, voor aanvang van de jaarvergadering, wordt volgens traditie een H.Mis gelezen voor onze overleden leden. Allen zijn welkom.

* Hierbij het vriendelijke verzoek, voor de mensen die hier nog niet aan toegekomen zijn, om de contributie 2017 (€20,- resp. €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekening nummer NL92RABO015.52.10.718

* Van de familie Slaats hebben we een "ingelijst" kruisbeeld mogen ontvangen.Van de familie Verkuijlen hebben we vele DVD's van Wan-TV over de jaren 2003 t/m 2013 mogen ontvangen. Een hele mooie collectie met vele Nisseroise items.

* De familie Van der Linden heeft twee ingelijste foto's in bruikleen gegeven. Cor van de Wielen heeft kleine huishoudelijke "snuisterijen" uit vroegere tijden aangeboden.

* Verder zijn er de afgelopen maanden weer vele bidprentjes binnengekomen van o.a. Betsie van de Boom, Toon van Dijk en diverse andere gevers. Allen hartelijk dank hiervoor.

 

Van der Linden

 Gerardus van der Linden en Johanna van Steenbergen

 

 

  Rien van de Graaf, 30 januari 2018